Mobilna rekuperacyjna jednostka utleniania katalitycznego LZO (VOC)

 

Aby zaspokoić tymczasowe potrzeby związane z emisjami lotnych związków organicznych (LZO)  opracowano i skonstruowano nowoczesną mobilną jednostkę rekuperacyjnego utleniania katalitycznego.

 

 Mobilna stacja katalityczna do LZO

 

Parametry

 • Do 300 g/m3 związków organicznych w zanieczyszczonym gazie
 • Maksymalny przepływ wynosi 10000 m 3/h
 • Praca autotermiczna bez zewnętrznego źródła energii do utleniania związków organicznych o stężeniu  od 2 g na 1 m3
 • 99,5 – 99,9% sprawność spalania związków organicznych zawartych w gazach emisyjnych

Opis funkcji

 • Działanie oparte o rekuperacyjne utlenianie katalityczne
 • Spalanie stężeń wybuchowych
 • Stosunek rozcieńczenia wejściowego do 1 : 100
 • Kontrola procesu za pomocą analizatora FID
 • 3 niezależne obwody bezpieczeństwa:
   - wykrywacz DGW (dolna granica wybuchowości)
   - analizator ciągły TOC (całkowity węgiel organiczny)
   - kontrola procesu termicznego


Zalety urządzenia

 • Wysoka mobilność
 • Czas montażu poniżej 2 dni do oddania do użytku
 • Adaptacja w ciągu kilku dni, tygodni lub maksymalnie miesiąca
 • Niezależność od źródła energii (wykorzystuje własną energię, z wyjątkiem energii elektrycznej do napędu wentylatorów i urządzeń elektronicznych)
 • Niskie koszty eksploatacji dzięki pracy autotermicznej
 • Możliwość oczyszczania większych objętości gazów niż w zwykle stosowanych technologiach


KIERUNKI ZASTOSOWAŃ

 • Magazynowanie paliw, magazynowanie produktów naftowych
 • Zakłady chemiczne, lakiernie
 • Utlenianie desorbowanych LZO z wód podziemnych lub zanieczyszczonej gleby
 • Przetwórstwo śmieci organicznych, utylizacja tworzyw sztucznych

 

Mobile recuperative catalytic oxidation unit

 

Mobile recuperative catalytic oxidation unit - schema

Nasz kooperant - firma ELVAC posiada znacznie szerszy zakres produkcji i usług, które z naszym wsparciem może oferować na polskim rynku.

Poniżej przedstawiamy skrócony opis podejmowanych zagadnień.

Zakres usług

 • Akredytowane analizy ścieków, wód gruntowych i powierzchniowych, gleb, odpadów oraz próbek z pomiarów emisji
 • Akredytowany pomiar parametrów środowiska pracy
 • Pomiar zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych
 • Dostawa systemów pochłaniających do usuwania oparów i gazów kwaśnych
 • Dostarczanie technologii do usuwania substancji lotnych

Do rozwiązywania tych zadań wykorzystujemy liczny zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem analityków technologii chemicznej, środowiskowej, hydrologicznej i legislacyjnej. Wydział współpracuje z firmami krajowymi i zagranicznymi, instytutami badawczymi oraz uczelniami wyższymi. Wiemy, że podstawą naszej konkurencyjności jest jakość świadczonych przez nas usług. I nie tylko klient może docenić jakość, dlatego też naszym fundamentem jest przewidywanie i zrozumienie potrzeb naszych klientów oraz zaspokajanie ich poprzez codzienne, praktyczne działania.

 

Technologie dla Ochrony Środowiska

W skład wyposażenia do oczyszczania atmosfery z zanieczyszczeń organicznych wchodzą następujące urządzenia i układy technologiczne:

 • Utlenianie substancji organicznych w jednostce regeneracyjnego utleniania katalitycznego (RCO), system SWINGTHERM – to urządzenie technologiczne, które pracuje z maksymalnym wykorzystaniem ciepła na poziomie min. 94 %, nadaje się do niskich i średnich stężeń LZO,ok. 300–3000 mg/m³
 • Utlenianie substancji organicznych w jednostce rekuperacyjnego katalitycznego utleniania (reaktor przepływowy z wymiennikiem ciepła produktów spalania) – to urządzenie technologiczne jest odpowiednie dla średnich i wyższych stężeń LZO, ok. 2500–6000 mg/m³
 • Utlenianie substancji organicznych w jednostce regeneracyjnego utleniania termicznego – to urządzenie technologiczne pracuje z maksymalnym wykorzystaniem ciepła na poziomie min. 94 % i nadaje się do średnich stężeń LZO ok. 2000–5000 mg/m³
 • Utlenianie substancji organicznych w jednostce rekuperacyjnego utleniania termicznego (reaktor przepływowy z wymiennikiem ciepła z przewodów spalania) – to urządzenie technologiczne jest przystosowane do wyższych stężeń LZO ok. 3000–10 000 mg/m³
 • Zatężanie substancji organicznych i ich następcze utlenianie – system rotacyjnego (zeolitowego) koncentratora z następstwem rekuperacyjnego utleniania termicznego. To urządzenie technologiczne jest odpowiednie dla niskich stężeń LZO, ok. 30–500 mg/m³ i duże ilości oczyszczonego powietrza na poziomie dziesiątek lub setek tysięcy m³/h.
 • Dostawy specjalnych katalitycznych urządzeń technologicznych do utleniania rozpuszczalników chlorowych

 Instalacja redukcji LZO (VOC)

 

Pomiar emisji i zanieczyszczeń

Wszystkie przemysłowe źródła emisji i zanieczyszczeń mierzymy w naszym laboratorium autoryzowanym  przez Ministerstwo Środowiska (Czechy). Emisje są najczęściej mierzone przy pomocą pojazdu pomiarowego lub pojazdu towarzyszącego do ciągłych analiz z pomiarów zanieczyszczeń gazowych (TOC, NOx, CO, SO2) lub innych technologii pobierania próbek. Oprócz autoryzowanych pomiarów emisji i zanieczyszczeń laboratorium wykonuje również różnego rodzaju pomiary technologiczne, pomiary środowiska pracy oraz doradztwo.  Jesteśmy (ELVAC) członkiem stowarzyszenia autoryzowanych laboratoriów ALME zajmujących się pomiarami emisji i regularnie uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Metoda określania emisji:

 • stałe substancje zanieczyszczające - oznaczanie grawimetryczne
 • dwutlenek siarki - oznaczanie spektrometryczne
 • tlenek węgla - oznaczanie spektrometryczne i za pomocą ogniwa elektrochemicznego
 • tlenki azotu - oznaczanie spektrometryczne, chemiluminescencyjne i elektrochemiczne
 • substancje organiczne wyrażone jako całkowity węgiel organiczny (TOC) – metoda płomieniowo-jonizacyjna
 • chlor i jego gazowe związki nieorganiczne - oznaczanie wolumetryczne, fotometryczne i chromatografia jonowa
 • fluor i jego gazowe związki nieorganiczne - oznaczanie fotometryczne
 • cyjanowodór - oznaczanie fotometryczne
 • siarkowodór - oznaczanie fotometryczne
 • amoniak - oznaczanie fotometryczne
 • gazy i pary organiczne - oznaczane metodą chromatografii gazowej
 • trwałe substancje organiczne (PCDD, PCDF, PCB, PAH) - oznaczane metodami GC/MS, GC/ECD
 • metale - oznaczane metodami AAS, ICP

Wraz z Norweskim Instytutem Badań Powietrza (NILU), oprócz standardowych procedur pobierania próbek i analiz, w 1994 r. ustanowiono procedury pobierania i analizy lotnych substancji organicznych (LZO) przy użyciu metody kanistrowej (EPA TO 14) i niektórych zanieczyszczeń organicznych – PCB, PAH, PCDD/F (EPA TO 13) w emisji.

 

 

Analizy Ziemi, Wody i Odpadów

 Próbki ziemi, wody i odpadów są analizowane w Laboratorium Badawczym nr 1269, akredytowanym przez Český Institut Pro Akreditaci o.p.s. oraz honorowanym na obszarze całej Unii Europejskiej i  w innych Państwach.

Stosowane metody i sprzęt

 • chromatograf gazowy (wykrywanie FID i ECD)
 • chromatograf cieczowy z detekcją fluorescencyjną
 • spektrometria absorbująca atomy (w tym generowanie hybryd)
 • metody spektrometryczne (IČ, VIS)
 • metody spektrometryczne – pH-metr, konduktometr
 • metody pomiaru i destylacji
 • metody grawimetryczne – wagi laboratoryjne, piece do wyżarzania, suszarki.


Na nasze analizy wystawiamy certyfikaty, które w oryginale wysyłamy pocztą do naszych Klientów.